GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Frissítve: 2021. július 05.

Kérdés: A lelkészt az állam fizeti? Válasz: Nem! A Magyarországi Református Egyház egyházközségei (gyülekezetei) önfenntartóak, ideértve az általuk alkalmazott lelkipásztorok javadalmazását is. A gyülekezetek nem “állami pénzből” élnek, hanem szinte kizárólag az áldozatkész gyülekezeti tagok önkéntes adományaiból. Ezek az önkéntes adományok teszik lehetővé, hogy a gyülekezetekben lelkészek szolgálhassanak, hogy templomok és más gyülekezeti épületek, valamint a gyülekezeti szolgálatok (pl…….. temetés szolgálata is) a gyülekezet tagjainak rendelkezésére álljanak.”[1]

[1] https://reformatus.hu/lelkeszvalaszol/korabbiak/?page=3

https://ttre.hu/tartalom/4863/3/keruleti/melto-a-munkas-a-maga-berere

https://www.parokia.hu/archivum/kozosseg/szam/55/cikk/1043/

Kérdés: Az önkormányzat és az egyházközség között van valamilyen alá-fölé rendeltségi viszony? Válasz: Nem, Nincs! A Magyarországi Református Egyház a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény értelmében (a továbbiakban: EHTV.) foglaltak alapján az Országgyűlés által elismert, a törvény mellékletének 2. pontjában felsorolt, és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (jelenleg Emberi Erőforrások Minisztériuma) által 2012. január 31-én 00002/2012. nyilvántartási számon nyilvántartásba vett bevett egyház. Az Ehtv. 16.§ (2) bekezdése szerint “A nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy jogi személyiségét a bevett egyház egészének vagy legfőbb szervének, vagy az adott belső egyházi jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének a miniszternél bejelentett képviselője vagy a bevett egyház belsőszabálya szerint erre feljogosított tisztségviselője igazolja.” A Magyarországi Református Egyház az Ehtv. 11.§ (2) bekezdés értelmében jogi személy. Az Ehtv. 12.§.(1) bekezdése szerint a bevett egyház belsőegyházi szabálya szerint jogi személyiséggel rendelkező egysége, szervezete vagy intézménye jogi személy. A Magyarországi Református Egyház belső törvényei, így az alapszabályát megállapító – az egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló – 1994. évi II. tv. 14.§ (2) bekezdés alapján az anyaegyházközség jogi személy. A fenti jogszabályi rendelkezések alapján a Tiszaroffi Református Egyházközség (székhelye: 5234 Tiszaroff, Hősök tere 16., adószáma: 19865807-1-16) az egyházon belül működő önálló jogi személy.

Kérdés: Van-e bárminemű “utasítási” “berendelési” jogköre az önkormányzatnak az egyházközség felett illetőleg azzal szemben? Válasz: Nem, Nincs! Erről a kérdésről Magyarország Alaptörvénye egyértelműen rendelkezik:

Magyarország Alaptörvénye VII. cikk

„(1) Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más meggyőződés szabad megválasztását vagy megváltoztatását és azt a szabadságot, hogy vallását vagy más meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon, akár egyénileg, akár másokkal együttesen, nyilvánosan vagy a magánéletben kinyilvánítsa vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolja vagy tanítsa.

(2) *  Az azonos hitelveket követők vallásuk gyakorlása céljából sarkalatos törvényben meghatározott szervezeti formában működő vallási közösséget hozhatnak létre.

(3) *  Az állam és a vallási közösségek különváltan működnek. A vallási közösségek önállóak.

(4) *  Az állam és a vallási közösségek a közösségi célok elérése érdekében együttműködhetnek. Az együttműködésről a vallási közösség kérelme alapján az Országgyűlés dönt. Az együttműködésben részt vevő vallási közösségek bevett egyházként működnek. A bevett egyházaknak a közösségi célok elérését szolgáló feladatokban való részvételükre tekintettel az állam sajátos jogosultságokat biztosít.

(5) *  A vallási közösségekre vonatkozó közös szabályokat, valamint az együttműködés feltételeit, a bevett egyházakat és a rájuk vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.”[1]

[1]https://net.jogtar.hu/jogszabalydocid=A1100425.ATV#lbj21id5067

Kérdés: Nem veszik fel a telefont, mit tegyek? Válasz: Amennyiben hívószám kijelzéssel hív, visszahívjuk. Ha be van kapcsolva az üzenetrögzítő, célszerű üzenetet hagyni. A legkézenfekvőbb megoldás e-mailt írni az egyházközség hivatalos elektronikus levelezési címére, illetve lehetőség van postai levélküldeményt küldeni az Egyházközség székhelyének a címére. Postai küldeménynél célszerű megadni a feladó nevét és címét, valamint a megkeresésében a telefonos elérhetőségét is, ezáltal is megkönnyítve az ügymenetet.

Kérdés: Mi az az egyházadó? Válasz: Egyházadó nincs! Egyházfenntartói járulék van, amely az egyházközség fenntartását, működési költségeinek a fedezését szolgálja (épületek fenntartása, víz, villany, gáz, karbantartási munkálatok stb. fizetése).

Figyelmükbe ajánljuk az alábbi linken belüli tartalmat: https://reformatus.hu/lelkeszvalaszol/korabbiak/?page=3

Kérdés: “Kapok valamilyen papírt a befizetésemről?” Válasz: Igen, minden esetben! Készpénzes befizetés esetén, a bevételi pénztárbizonylat “Nyugta” részét kapja meg a befizető. Ha meghatalmazottal küldni az összeget befizetésre, akkor postai úton, vagy megbízotton keresztül az összeg befizetőjének megküldjük a “Nyugtát”. A pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el! Banki átutalás esetén, a számviteli bizonylatot elektronikus úton, vagy postai úton küldjük meg a befizető részére.

Kérdés: Fizetni kell a keresztelésért? Válasz: Nem! A keresztség sákramentum azaz szentség, ezért INGYENES! Természetesen Isten Dicsőségére adományokat elfogadunk, akár a templomi perselybe kerül bedobásra, akár közvetlenül kerül befizetésre az Egyházközség pénztárába.

Kérdés: Kap-e fizetést a gondnok Asszony és a presbiterek? Válasz: Nem! A egyházközségek gondnokai és presbiterei, hitük és meggyőződésük szerint teljesítenek szolgálatot az egyházközségek gyülekezeteiben, az egyházi törvények előírásait megtartva.