LELKÉSZI HIVATAL- HATÁLYOS ELJÁRÁSREND

Frissítve: 2022. szeptember 15.

Félfogadás, és pénztár – előzetes írásbeli egyeztetést követően – hivatali időben, munkanapokon H-Cs de. 8:00-12:00 óra között a Lelkészi Hivatal iroda helyiségében! A pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el! Időpont-egyeztetés a +3656 438 326 telefonszámon lehetséges! Az ügyintézés határideje, hiánytalanul kitöltött dokumentumok esetén 8-30 nap.

Az ügyintézés, illetve bárminemű tájékoztatás kérése KIZÁRÓLAG írásbeli megkeresés alapján lehetséges! A kérelmeket, és minden egyéb az ügyintézéshez szükséges dokumentumot a tiszaroff@reformatus.hu elektronikus levelezési címre, illetve az 5234 Tiszaroff, Hősök tere 16. postai levelezési címre szükséges megküldeni!

Az Egyházközség CSALÁDFAKUTATÁST nem végez! A családfakutatásra előre egyeztetett időpontokban lehetőséget biztosítunk okleveles családfakutatónak, valamint az érintett család leszármazottjának!

REFORMÁTUS TEMETŐK

A Tiszaroffi-és a Tiszagyendai Református Egyházközségnek nincs tulajdonában olyan temető, amely üzemelő temető lenne. A Tiszaroffi Református Egyházközség tulajdonát képezi a 1184 és a 1186 hrsz. alatt felvett ún. „Alvégesi Református Temető”, a 1464 hrsz. alatt felvett ún. „Felvégesi Református Temető”, illetve a Tiszagyendai Református Egyházközség tulajdonát képezi az 537 hrsz. alatt felvett kivett temető ingatlan, amely nem aktív, nem üzemelő temető, amit az Egyházközség kegyeleti emlékparkká-temetővé kíván alakítani, azonban az ott eltemetettek hozzátartozóinak a hamvait tartalmazó urnák elhelyezésére kegyeleti okokból lehetőség van.

Felvégesi Református Temető 2020.10.29-i rendezett állapota szerint:

Alvégesi Református Temető 2020.10.29-i rendezett állapota szerint:

A tiszaroffi nem üzemelő református temetők több mint 5 ha területének a parkkarbantartása folyamatos a Magyar Református Szeretetszolgálat Országos Közfoglalkoztatási Programja keretében a tiszaroffi egyházközségi közfoglalkoztatottak bevonásával a református szeretetszolgálattól pályázott gépi fűkaszákkal és eszközökkel, kizárólag az Egyházközség által hozzárendelt jelentős összegű önerőből. Az Egyházközség más forrásból nem részesült és nem részesül anyagi támogatásban a nem üzemelő temetői karbantartásához, abból bevétele nem származik az Egyházközségnek! Adományaikat ezúton is kérjük és várjuk a Tiszaroffi Református Egyházközség neve alatt vezetett 10700309-65868281-51100005 számú pénzforgalmi számlaszámra.

Tiszagyendán a nem üzemelő református temető parkkarbantartását szívességi alapon Tiszagyenda Községi Önkormányzat végzi, amit ezúton is megköszönünk!

Új sírhely kiadását a nem működő temető részére nem engedi a hatályos temetőkről és a temetkezésről szóló törvény! Szükséges figyelemmel kísérni -amennyiben releváns-, hogy azon sírhelyek esetében, amelynél felmerülhet az urnás rátemetés lehetősége, abban az esetben 25 éven belül igazolható legyen hogy megváltott a sírhely. Ha a kérelmező nem tudja igazolni az adott sírhely megváltását, abban az esetben újbóli sírhely megváltásra nincs lehetőség. Kérelmet az a személy nyújthat be, aki az adott sírhely fenntartója, kivéve azon eseteket, amikor a kérelmet benyújtó személy ugyan nem a sírhely fenntartója, de a sírhely fenntartójának a kérelmező részére szóló írásbeli engedélyét az Egyházközséghez benyújtandó kérelméhez csatolja.

Kizárólag abban az esetben van lehetőség koporsós temetésre ha például van egy kétszemélyes sírhely, és korábban csak egy koporsó került a sírhelyben elhelyezésre, így még egy koporsós hely van a sírhelyben. Azokban az esetekben, amelyekben például egy kétszemélyes sírhelyben már megtörtént a kettő koporsó elhelyezése, ekkor a mindenkor hatályos ÁNTSZ rendelkezés szerint meghatározott évek elteltével rátemetés útján urna helyezhető el, a szükséges nyilatkozat és kérelem kiadása esetén!

EXHUMÁLÁS

Az Exhumálás eljáráshoz kapcsolódóan a kérelmezőnek szükséges egy nyilatkozatot adnia az Egyházközség részére, hogy az adott sírhelyben (parcella, sor, szám megnevezése) mely elhunytak nyugszanak, s szükséges megadnia a részletes adataikat (név, születési név, halálozás ideje, temetés ideje), segíti az ügymenetet, ha a kérelmező az elhunyt személyek halotti anyakönyveiket bemutatja. A tartalmilag és formailag megfelelő kérelmezői nyilatkozat beérkezésélt követően állítja ki az Egyházközség a Nyilatkozatát a területileg illetékes ÁNTSZ-nél való felhasználás céljára.

Az itt hivatkozottak szerint az “Urna kiadása iránti kérelemre” Igazolást hatáskör-illetve illetékesség hiányában nem áll módunkban kiadni! Alábbiakban segítségként közöljük az irányadó törvényi szabályozást:

“1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről * 

21. § (1) Az elhunytat temetőben vagy temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen kell eltemetni. Hamvasztásos temetés esetén a hamvak urnában helyezhetők el, illetőleg – a kormányrendeletben előírt feltételek szerint – szétszórhatók. (2) *  A hamvakat tartalmazó urnát az eltemetésre köteles személynek az elhunyt végrendelete, ennek hiányában a) a temető vagy temetkezési emlékhely befogadó nyilatkozata, vagy b) a hamvak temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli elhelyezése esetén az eltemetésre kötelezett személy teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatának meglétéről az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti, az eltemetésre kötelezett személyek nyilatkozatairól szóló nyilvántartás vezetésére az önkormányzat által kijelölt köztemető igazolása alapján kell kiadni. (3) Nem magyar állampolgárságú személyt – kormányrendeletben foglalt feltételek szerint – lehet eltemetni. (4) *  Az eltemetésre köteles személy nyilatkozata tartalmazza az eltemetésre köteles személy nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, nyilatkozattételkori bejelentett lakcímét és a hamvak elhelyezése tervezett helyének címét. (5) *  A hamvakat tartalmazó urna temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli elhelyezése esetén az eltemetésre köteles személy nyilatkozatában vállalja, hogy az urnát kegyeleti igényeknek megfelelő körülmények között tárolja és az elhunytnak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói, valamint a végrendeleti juttatásban részesített személyek részére a kegyeleti jog gyakorlásának lehetőségét biztosítja, valamint az elhunyt közeli hozzátartozóit az urna elhelyezésére szolgáló hely címének változásáról tájékoztatja. (6) *  Ha az elhunyt végrendelete a hamvak sorsáról nem rendelkezett vagy nincs végrendelet, a hamvak szétszórása esetén az eltemetésre köteles személy nyilatkozatának tartalmaznia kell azon kijelentést, hogy az elhunyt közeli hozzátartozói egyetértenek a hamvak szétszórásának helye, ideje és módja tekintetében.”[1] [1] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900043.TV#lbj0idd8cb

“145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról Urnaelhelyezés, -kiadás, hamvak szórása

33. § (1) A hamvakat tartalmazó urnát urnafülkébe elhelyezni, urnasírba temetni vagy sírhelybe, sírboltba rátemetni egyaránt szabad. Az urnát a talaj szintjétől legalább 0,5 méter mélységbe kell elhelyezni. Rátemetésnél az urna a koporsós temetési hely használati idejét nem hosszabbítja meg. (2) Urnát urnatartóban a sír felületére is el lehet helyezni. Az egy urnafülkébe vagy urnasírba elhelyezhető, valamint a sírhelybe (sírboltba) temethető urnák számát a temető tulajdonosa (üzemeltetője) a szabályzatban határozza meg. (3) *  A Tv. 21. §-ában foglaltaknak megfelelően kiadott urna bármely olyan ingatlanon vagy temetkezési emlékhelyen elhelyezhető vagy eltemethető, ahol a tulajdonos (kezelő), továbbá az ingatlan jogszerű használója ehhez hozzájárult és a kegyeleti igények biztosíthatók. Ezek a rendelkezések a korábban temetőben elhelyezett urnára is alkalmazhatóak. (4) Közös tulajdonú ingatlanon való urnaelhelyezéshez a tulajdonostársak hozzájárulása szükséges. (5) Az ingatlanon elhelyezett urnát az eltemettető (örököse) kívánságára – a halottvizsgálati bizonyítvánnyal vagy a halotti anyakönyvi kivonattal való igazolás mellett – az ingatlan helye szerinti köztemető tulajdonosa (üzemeltetője) az irányadó használati időig köteles visszafogadni és elhelyezni, illetve a hamvak bármely más temetőben elhelyezhetők. 34. § (1) A hamvak az eltemettető rendelkezése alapján a temető arra kijelölt helyén – a kegyeleti igények betartásával – szétszórhatók. A hamvak szétszórásakor gondoskodni kell arról, hogy azok a szétszóráskor a talajba bemosódjanak. (2) Ha a szétszórás zárt rendszerbe (pl. medence) történik, gondoskodni kell, hogy a hamvak abból ne kerülhessenek ki. Ha a műtárgy betelt, azt a temető megszűnéséig fenn kell tartani, vagy közös emlékhelyen kell megőrizni. (3) Szétszórásos temetés esetén a hamvakat a szétszórás elvégzésére alkalmas urnába kell helyezni. (4) A hamvakat temetőn kívüli ingatlanon a tulajdonos (kezelő) előzetes hozzájárulása után lehet szétszórni. (5) *  A hamvak légijárműről történő szétszórásához a légiközlekedési hatóság engedélye szükséges, amelyben meg kell határozni a hamvak szétszórásának módját is.”[1] [1]https://net.jogtar.hu/jogszabalydocid=99900145.KOR#lbj53id49fb