Tiszaroff – Anyaegyházközség

A Tiszaroffi Református Egyházközség több száz esztendeje működő igen nagy múlttal és hagyományokkal rendelkező anyaegyházközség.

Egyházközségünkben 8 fő presbiter és 4 fő pótpresbiter teljesít szolgálatot a lelkész, a gondnok, és a hitoktatók mellett.

Elnökség - Presbitérium

Bizottságok: 
• Diakóniai Bizottság
• Missziói Bizottság
• Pénzügyi és Számvizsgálói Bizottság

Egyházközségünkben a közösségi életre igen nagy hangsúlyt fektetünk, így hosszú évek óta működik Nőszövetség.

A “ROFI SZENT EKKLESIAÉRT” DÍJ KITÜNTETETTJE: NAGY SÁNDORNÉ GONDNOK ASSZONY

Nagy Sándorné gondnok, a Tiszaroffi Református Egyházközség Elnökségének 5. éve tagja, a Diakóniai Bizottság Elnöke. A különböző szolgálati területeken kiválóan helytálló, nagy munkabírású, évtizedek óta templomos, köztiszteletben álló testvérünk, aki a gyülekezet Nőszövetségének aktív tagja! Minden egyházi rendezvényen képviseli a gyülekezetet, mindemellett a parókia irodai ügyletét is ellátja, egyházfenntartói járulékot gyűjt, családokat látogat, mindenkihez van egy-két kedves szava, az egyházközségi szeretetvendégségeket a lelkésszel együtt szervezi és irányítja, valamint egyéb felmerülő többletfeladatokat is vállal. Alapvetése az, hogy Isten Országának építésében végzett szolgálat előfeltétele a szeretet és a békesség. Nagyon büszke arra, hogy unokái között gyógyszerész, és mentőtiszt is van.

A “ROFI SZENT EKKLESIA” PRESBITÉRIUM KORELNÖKE DÍJ KITÜNTETETTJE: BALOGH JÓZSEFNÉ PRESBITER

Balogh Józsefné presbiter, a Missziói Bizottság Elnöke, a gyülekezet Nőszövetségének Elnöke s aktív tagja, tősgyökeres tiszaroffi, 15 esztendeje presbiter. Évtizedek óta oszlopos tagja a gyülekezetnek, közmegbecsülésnek örvendő testvérünk. Szolgálatára mindannyian számítunk, és számíthatunk. Családjában evangélikus lelkész szolgál, ami számára igen nagy boldogság. Ünnepi istentisztelet keretében 2017. november 05-én Szeretett férjével a 60. éves házassági évfordulójuk alkalmából megújították házassági fogadalmukat a Tiszaroffi Református Templomban.

A “ROFI SZENT EKKLESIA” TISZTELETBELI KÁNTORA DÍJ KITÜNTETETTJE: FARAGÓ JÓZSEF PRESBITER

Faragó József presbiter, a Diakóniai Bizottság tagja, a templomi istentiszteleteken, valamint a temetéseken énekvezetéssel szolgáló, évtizedek óta oszlopos tagja a gyülekezetnek, 20. éve presbiter. Nagyvarsányból származik, ahol édesapja a helyi egyházközségben presbiter és gondnok is volt. Szülőfalujában a református templom a szülőházához képest több km-re volt, ezért a családi házukban a keddi napokon voltak a “vallás esték” azaz az istentiszteletek. Szülei elhalálozását követően a családi házuk helyén református templom épült, ahol a bátyja volt presbiter és gondnok is. Testvérünk már hat esztendős korától hittanórákra járt, egész életét meghatározza a vallása s a hite. Javaslataira mindannyian számítunk, és számíthatunk.

Faragó Józsefné presbiter, a Tiszaroffi Református Egyházközség Pénztárosa, a Pénzügyi és Számvizsgálói Bizottság tagja, a Diakóniai Bizottság tagja, tősgyökeres tiszaroffi, a gyülekezet Nőszövetségének aktív szolgáló tagja, 8. éve presbiter, évtizedek óta templomos tagja az egyházközség gyülekezetének. Minden rendezvényen személyes jelenléte mellett aktívan részt vesz a lebonyolításban, s mindemellett a parókia irodai ügyletét is ellátja. Nyugdíjas alezredes testvérével egyetemben a tanácsaira mindannyian számítunk, és számíthatunk.

Juhász Imréné presbiter, régi református családból származik, a Visnyei Visnyei ágról szülei, édesanyja és édesapja is több cikluson keresztül presbitere volt az egyházközségnek. Testvérünk hosszú évek óta templomos tagja a gyülekezetnek, 2. évre presbiter.

Kiss István presbiter,  a Tiszaroffi Református Egyházközség Pénzügyi és Számvizsgálói Bizottságának a tagja, a Missziói Bizottság tagja, tősgyökeres tiszaroffi, édesapja több cikluson keresztül presbitere volt az egyházközségnek, édesanyja az egyházközség egyházfenntartói járulékszedője volt közel 10 esztendőn keresztül. Testvérünk évtizedek óta templomos tagja a gyülekezetnek, 15. éve presbiter, szakemberként az egyházi ingatlanokon szükséges javításokban ad rendszeres tanácsot, testvérünk rekonstruálta a harangtoronyban lévő állandó kiállítás részét képező 120 éves egyházközségi mázsálót.

Mészáros Zoltánné presbiter, a Tiszaroffi Református Egyházközség Pénzügyi és Számvizsgálói Bizottságának Elnöke, a Missziói Bizottság tagja, tősgyökeres tiszaroffi, évtizedek óta templomos tagja a gyülekezetnek, 15. éve presbiter, a Nőszövetség aktív, szolgáló tagja. A közösség megbecsült tagja.

Orosz Sándorné presbiter, ősi nemesei református családból származik, ükszülei mindkét ágról grófi cím birtokosai voltak gróf Réday, valamint gróf Oláh családok.   Testvérünk édesapja, nagyapja és nagymamája is korábban kettő cikluson keresztül volt az egyházközség presbitere,  gyermekkorától templomba járó évtizedek óta templomos tagja a gyülekezetnek, 15. éve presbiter, a Nőszövetség aktív, szolgáló tagja. A lelkészi hivatal hivatalvezetőjeként ment nyugdíjba 2019. március havában. Legkedvesebb Bibliai igéje az I. Korinthus 13,13 „Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.” Az Istenben való hit számára azért meghatározó, mert tapasztalatból tudja, hogy az életben való küzdelmekben csak és kizárólag a Gondviselő Isten az, akire minden kor körülményei között számítani lehet.

A “ROFI SZENT EKKLESIA” GYÜLEKEZETÉNEK KORELNÖKE DÍJ KITÜNTETETTJE: BALOGH JÓZSEF OSZLOPOS EGYHÁZTAG, KORÁBBI PRESBITER

Balogh József pótpresbiter, korábban 18 évig presbiter, jelenleg 2. éve pótpresbiter, a gyülekezet oszlopos tagja, az egész faluban nagy megbecsülésnek örvendő, köztiszteletben álló testvérünk. Ünnepi istentisztelet keretében 2017. november 05-én Szeretett feleségével a 60. éves házassági évfordulójuk alkalmából megújították házassági fogadalmukat a Tiszaroffi Református Templomban.

Juhász Imre pótpresbiter, nagy református családból származik, ahol mindenki templomos volt, édesapja református presbiter volt. Nyugdíjazását követően költözött haza a szülői házba, és onnantól kapcsolódott be a gyülekezet életébe,  2. éve pótpresbiter.

A “ROFI SZENT EKKLESIA” GYÜLEKEZETÉNEK KORELNÖKE DÍJ KITÜNTETETTJE: KOVÁCS MIHÁLYNÉ OSZLOPOS EGYHÁZTAG, KORÁBBI PRESBITER

Kovács Mihályné pótpresbiter,  korábban 12 évig presbiter, jelenleg 2. éve pótpresbiter, a Nőszövetség aktív tagja, a gyülekezet oszlopos tagja. Alapvetése, hogy “Hiszek Istenben, Ő segít a bajban, mindig velem van!”, valamint a református énekeskönyv 23. zsoltára “Az Úr énnékem őriző pásztorom”. Gyermekkorától azért jár templomba, mert meggyőződése, hogy csak az Istennel való élő kapcsolat az, amellyel lehet élni egy hitben élő embernek. Az 1960-70-es években mintegy 10 esztendeig volt “légó”, ami azt jelenti, hogy a református harangtoronyban éjjel-nappal a beosztás szerint ügyeletet láttak el, és a magasból figyelték, hogy van-e tűzeset a faluban, ezért ha bekövetkezett a tragédia “félrehúzták” a harangokat, így jelezve a baj bekövetkeztét.

Visnyei Ignácné pótpresbiter, régi református családból származik, mivel a szülők és a nagyszülők is, és megboldogult, áldott emlékű, nagy tekintélyű férje, és annak egész családja is igen vallásos reformátusok voltak. Édesapja és nagyapja is két cikluson keresztül presbiterként szolgált az egyházközségben. Testvérünk 2. éve pótpresbiter, a Nőszövetség aktív, szolgáló tagja. Munkájára mindannyian számítunk, és számíthatunk.